Топтамалар COMPASS

Бізбұлдизайндытұрғынүйрәсімдеуде минимализм стилініңжанкүйерлеріүшінқұрдық. Бұлбағыткомпозицияныңқарапайымдылығымен, нақтылығыменжәнеайқындылығыменерекшеленеді. Минималисттербейтараптүсгаммасындақарапайымгеометриялықформалардыңөнеркәсіптікжәнетабиғиматериалдарынпайдаланады.
А Біздің COMPASS жаңатоптамасыныңнегізіретіндевенециандықстильдегісәндіксылақтытаңдадық. Шебераспабыменжасалғанәсерліжербедері,тіріжағындылардыңқозғалысыназараударады. Асылшуақтытүсқағаздар фактура байлығынбейнелейді. Соларқылыоптикалық 3D әсерінқұраотыра, тастақашалғанжәнеәшекейленгенжарқыраған металл бояуларменшеңберлерсылағынбезендіреді. Тұсқағаздарөтекөлемдікөрінеді.Тамашатүйістіру мен желімделгенбетініңтегісемесжерінтегістеуәсері-жағымды бонус. Түсшешімінежекеназарынаударукерек.Түстегісылақүшінбізарналғантабиғитүстердеөзтаңдауымызбентоқтадық: ақ, алтын түс, ақшыл-сұр, суықсарғышсұр, ақшылжәнеащы шоколадтүсі.
АШеңберлерүшінсәндіәсерлінұсқаларынтаңдадық: жұмсақінжужәнешампаньтүсі, нәзіккүміс, жастаржалбыз металлик емесжәнеасылтүс–қызғылт алтын түс. Флизелиндітұсқағаздарыстықөрнектеутехникасындаорындалған, өлшемі 1,06*10,05 м.