Топтамалар LEILA

Шығысбайлығынанжәнеқұпияларынанрух алаотыра, LEILA кереметтоптамамыздықұрдық. LEILA араб тіліненаударғанда «түн»дегенсөздібілдіреді, өзжиынымызүшінакценттітүсретінде- алтын түсжиынтықтақара шоколадтүсінтаңдадық. Тамашакестелеуөрнектібезендіреді, тұсқағаздартанымалкутюрьеніңқалыңдықкөйлектерініңтығызшілтерінескетүсіреді. Тұсқағаздарменіңше, ішіненжарықберіптұр, осындайнұсқасолсатыпалушылардықуантады, оларқабырғалардакүңгіртфактураныжақсыұнатпайды. Топтамаөтетығыз, құрылымдыболды, осындайтұсқағаздарқабырғалардыңбарлықтегісемесжерлерінжауыптұрады.
Түсдербесназараудартады, олмата құрылымындиагональды алтын жіппенжәнеқымбатмоншақтарменкөрсетедіжәнеөтежақсыкөрінеді. Сәндікәсерлертуралыжекеайтқымкеледі - металликтердіңөрнектүріндегіасылжылтырлауыинтерьергебелгілібірсалтанаттылықбереді, тұсқағаздаржарқыраптұрадыжәнеасылтастардыңшашырандысынкөрсетеді.
LEILA топтамасыменсіздің интерьер ешкімді бей-жайқалдырмайды! Флизелиндітұсқағаздарыстықөрнектеутехникасыменорындалған, өлшемі 10,06*10,05 м. Видео қарау
Топтамалар визит картасы